Dobrodošel na Autopoint

Spodaj lahko poiščeš primeren avto.

Splošni pogoji dražbe Pošte Slovenije - KUPCI

Splošno

Podjetje, ki je lastnik spletne aplikacije (v nadaljevanju: »izvajalec«), deluje kot posrednik med
Pošto Slovenije (v nadaljevanju: »naročnik«), ki prodaja rabljena enosledna in dvosledna vozila (v
nadaljevanju: »vozila«) in potencialnimi kupci vozil na spletni dražbi (v nadaljevanju »dražba«).
Kupci so fizične ali pravne osebe. Navedeni pogoji dražbe veljajo samo za sodelovanje na dražbi
vozil Pošte Slovenije d.o.o.

Vozila niso registrirana in so odjavljena iz prometa.

Izvajalec dražbe prodaja posamezna vozila ali več vozil v sklopu.

Prodaja se izvaja po sistemu videno-kupljeno prek dražbe za vsa vozila, zato se kasnejših
reklamacij ne upošteva.

Pri nekaterih vozilih so zaznane pomanjkljivosti navedene.
Obstaja možnost dodatnih pomanjkljivosti / okvar, ki jih nismo zaznali in zato niso navedene.

Usnjene torbe z napisi in rabljene oz. rezervne pnevmatike – torej pnevmatike ki so demontirane in so na slikah niso predmet prodaje.
Nalepke/logotipi na vozilih bodo odstranjeni pred prevzemom iz vseh vozil, ki so predmet prodaje.
Možnost napak pri vnosu podatkov (npr. prevoženi kilometri...)

1. Pogoji za udeležbo na dražbi

Za sodelovanje na dražbi je potrebna uspešna registracija uporabnika aplikacije.
Kupci sodelujejo na dražbi v skladu s splošnimi pogoji izvajalca in splošnimi pogoji naročnika.

Za fizične osebe, ki želite sodelovati na dražbi, je obvezno vplačilo varščine in prijava na dražbo na e-mail: [email protected], najkasneje do četrtka 18.7.2024, do 15:00. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Ogled vozil

Naročnik bo omogočil ogled vozil potencialnim kupcem.
Ogled vozil bo potekal;
- Lesno brdo 20a, 1360 Vrhnika, 23.7.2024 od 12:00 do 13:00 (LOT 12)
- PLC Maribor, Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor, 23.7.2024 od 8:00 do 11:00 (LOT 1 - LOT 5)

- PE KOPER, Arjol 1, 6104 Koper; 22.7.2024, med 8:00 in 11:00 (LOT 6 - LOT 8, ZAPC4240400014401 in ZAPC4240400015589)
- PE NOVA GORICA, Industrijska 9, Nova Gorica; 22.7.2024, med 12:00 in 14:00 (LOT 9 - LOT 11 in ZAPC4240400014134)


Kupci se prijavijo na ogled s predhodno obvezno prijavo na e-naslov; Luka.Kozjan@autopoint.si, najkasneje do, 18.7.2024, do 15:00.

Izvajalec posreduje podatke o najavljenih ogledih naročniku najkasneje naslednji delovni dan po
elektronski pošti.

Prijava na ogled vozil mora vsebovati naslednje podatke kupcev:

- ime, priimek posameznika,
- naslov podjetja,
- registrsko oznako vozila (potrebna ureditev dovolilnice)
- kontakt (e-naslov).

Lokacija vozil:
- Lesno brdo 20a, 1360 Vrhnika
- PLC, Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor

- PE KOPER, Arjol 1, 6104 Koper
- PE NOVA GORICA, Industrijska 9, Nova Gorica


Rezultati dražbe in odločitev o prodaji

Potencialni kupci za posamezno vozilo ali sklop vozil poda(ja)jo ponudbene cene z DDV pred
dražbo in na dražbi.
Na dražbi se zvišuje začetna cena z DDV in na dražbi uspe tisti kupec, ki bo ponudil najvišjo
ponudbeno ceno z DDV do konca poteka elektronske dražbe. Če ponudnik pred iztekom poda
novo ponudbeno ceno z DDV, se dražba podaljša za določeno časovno obdobje s strani
izvajalca. Po izteku časa dražbe izvajalec upošteva zadnjo prejeto ponudbeno ceno z DDV s
strani kupca. Dražba se lahko podaljša neomejeno krat.

Obrazložitev:

 • Vozilo ali sklop vozil je prodano kupcu, ki poda najvišjo ponudbeno ceno z DDV za vozilo
  oz. sklop vozil.
 •  Če je najvišja nakupna ponudbena cena z DDV za posamezno vozilo ali sklop nižja od
  začetne cene z DDV, se prodaja vozil-a ne izvede.
 • Če je najvišja nakupna ponudbena cena z DDV enaka ali višja od začetne cene z DDV,
  vendar nižja od minimalne prodajne cene z DDV, izvajalec po zaključku dražbe pri
  naročniku preveri, ali je le-ta pripravljen vozilo prodati po ceni najboljše nakupne
  ponudbene cene z DDV.
  Naročnik sporoči navedeno odločitev izvajalcu v roku največ 8 (osem) delovnih dni po
  prejemu seznama kupcev. Izvajalec po odločitvi naročnika, obvesti kupca na e-naslov
  najkasneje 2 (dva) delovna dneva po prejemu odločitve naročnika. Kupca zavezuje
  ponudba 10 (deset) delovnih dni po poteku dražbe oz. do prejetja obvestila s strani
  izvajalca dražbe.
  Če naročnik v navedenem roku izvajalcu ne odgovori, pomeni, da je odstopil od prodaje.

Obračun DDV

Začetna cena posameznega vozila ali sklopa vozil na dražbi vključuje 22 % DDV, kar pa ne velja
za vozila:
- ki so registrirana kot osebna vozila in nabavljena po letu 1999, DDV ni izkazan in se ne
obračuna,
- za motorje, nabavljene pred letom 2014, se DDV ne izkaže in ne obračuna.

V primeru prodaje enoslednih ali dvoslednih vozil v tujino se davčnemu zavezancu:
- iz EU z izjavo o iznosu blaga - vozilo proda brez DDV, Izjava o iznosu blaga.docx.
- iz EU brez izjave o iznosu blaga – vozilo proda z DDV,
- iz Severne Irska, ki je sicer izven EU, se pa pri prodaji blaga upoštevajo pravila EU – vozilo proda brez DDV s sklicevanjem na 1.tč. 46. čl. ZDDV-1

Pod motorje se štejejo:
- kolo z motorjem,
- kolo s pomožnim motorjem,
- kolo s pomožnim motorjem na skuterski pogon,
- motorno kolo

Izstavitev računov in prenos lastništva

Na podlagi prejetih podatkov o kupcih, naročnik izstavi kupcu račun za vsako posamezno
vozilo.
Kupec soglaša, da bo celotno kupnino poravnal v roku 8 (osem) dni po prejemu izstavljenega
računa na transakcijski račun naročnika. Po prejemu plačila, naročnik izda kupcu
pooblastilo za prenos lastništva vozil kupcu.

Kupec je dolžan pred prevzemom vozil izvesti prenos lastništva na kupljenih vozilih na takšen
način, da je sprememba lastništva tudi prijavljena registracijski organizaciji (upravni enoti), ki
spremembo lastništva zabeleži v uradni evidenci, in da ne bodo nastale škodljive posledice za
naročnika.

V primeru, da kupec ne izvede pravočasno prenosa lastništva in bi zaradi tega naročnik prejel
plačilni nalog za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo in morebitne druge stroške, ki bi jih naročnik
imel, če kupec ne izpolni svoje obveznosti s prenosom lastništva kupljenega vozila, nosi te
stroške kupec.

Prevzem kupljenih vozil

Po plačilu celotne kupnine je kupec dolžan takoj oziroma najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od
datuma plačila celotne kupnine odstraniti odkupljena vozila s poslovnega objekta naročnika,
naročnik pa je dolžan kupcu izročiti odkupljena vozila.

Pogoj za prevzem vozil je plačana kupnina in opravljen prenos lastništva vozil. Naročnik ob
prevzemu vozil zahteva od kupca dokazilo o prenosu lastništva (kopijo vloge za registracijo vozila
oziroma druge postopke v zvezi z vozilom) in kopijo plačila računov.

Pred prevzemom vozil je potrebna predhodna prijava 2 (dva) delovna dneva pri kontaktni osebi
naročnika na posamezni lokaciji – PE.

Prevzem vozil je možen od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.

V primeru, da kupec zamudi s prevzemom kupljenih vozil, si naročnik pridržuje pravico zahtevati
povračilo morebitnih dodatnih stroškov (t.i. ležarnina).

Vsak kupec izvede naklad vozil, ki so predmet prodaje v lastni režiji.

Provizija za kupca (za kupljeno posamezno vozilo):

Provizija za prodano kolo: 15 eur + DDV
Provizija za kupljeno enosledno vozilo: 27 eur + DDV
Provizija za kupljeno dvosledno vozilo: 125eur + DDV
Pogoji za udeležbo na dražbi
Za sodelovanje na dražbi je potrebna uspešna registracija uporabnika aplikacije.
Kupci sodelujejo na dražbi v skladu s splošnimi pogoji izvajalca in splošnimi pogoji naročnika.

Pošta Lot-1
Pošta Lot
1

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 260€
Pošta Lot-2
Pošta Lot
2

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 260€
Pošta Lot-3
Pošta Lot
3

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 250€
Pošta Lot-4
Pošta Lot
4

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 250€
Pošta Lot-5
Pošta Lot
5

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 260€
Pošta Lot-6
Pošta Lot
6

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 210€
Pošta Lot-7
Pošta Lot
7

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 210€
Pošta Lot-8
Pošta Lot
8

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 210€
Pošta Lot-9
Pošta Lot
9

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 190€
Pošta Lot-10
Pošta Lot
10

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 190€
Pošta Lot-11
Pošta Lot
11

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 190€
Piaggio-Liberty
Piaggio
Liberty

50

Letnik: 2013
Prevoženi km: / km
Motor: 50
Menjalnik: avtomatski
Začetna cena 100€
Pošta Lot-12
Pošta Lot
12

Letnik: 0
Prevoženi km: / km
Motor:
Menjalnik: ročni
Začetna cena 140€
Piaggio-Liberty
Piaggio
Liberty

50

Letnik: 2014
Prevoženi km: / km
Motor: 50
Menjalnik: avtomatski
Začetna cena 100€
Piaggio-Liberty
Piaggio
Liberty

50

Letnik: 2013
Prevoženi km: / km
Motor: 50
Menjalnik: avtomatski
Začetna cena 100€